O nás

Naše služby

Online poradenství

Cena

Kontakty 
Cena


Odměna smluvní
Mimosmluvní odměna

Odměna advokáta může být dvojího druhu, a to odměna smluvní nebo odměna mimosmluvní.

Odměna smluvní

Smluvní odměna je ujednáním mezi advokátem a klientem o částce, za níž bude právní služba poskytnuta, anebo o způsobu jejího určení. Klientům, kteří právních služeb využívají častěji a průběžně, se nabízí též sjednání paušální měsíční odměny za poskytování právních služeb.

Odměna advokátovi má zohledňovat jednak míru a složitost práce poskytnuté klientovi, dále její časovou náročnost a v neposlední řadě i míru zodpovědnosti advokáta, vyjádřenou případnou újmou, která by klientovi vznikla, kdyby advokát svoji práci neodvedl řádně. Advokát je pojištěn z odpovědnosti za škodu, kterou by případně mohl způsobit svému klientovi svým nedbalým jednáním.

Ujednání o ceně je vždy individuální záležitostí. V zásadě vycházíme ze smluvní odměny, a to buď z hodinové sazby nebo z hodnoty věci.

Hodinová sazba se v současné době pohybuje ve výši od 1 000,- Kč/hod do 1 500.- Kč/hod podle náročnosti právní služby.

Je- li při poskytování právní služby nutno použít cizího práva či cizího jazyka, činí hodinová odměna 3 500,- Kč/hod až 4 000,- Kč/hod podle náročnosti poskytované právní služby.

Dále se při smluvní odměně může vycházet z hodnoty věci. Základem pro stanovení odměny z hodnoty z věci je Advokátní tarif.

Při poradenství poskytovaném přes internet na základě dotazů klientů bude cena specifikována v závislosti na obtížnosti dotazu a zaslána klientovi obratem emailem.


Mimosmluvní odměna

Pokud se advokát s klientem nedohodne na hodinové odměně za poskytnutí právních služeb náleží advokátu odměna podle Advokátního tarifu, tedy odměna mimosmluvní.

Její výše se stanoví podle sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal. Tato odměna se počítá z tarifní hodnoty právního úkonu, kterou představuje výše peněžitého plnění nebo cena věci anebo práva a jejich příslušenství v době započetí úkonu právní služby, jichž se služba týká; za cenu práva se považuje jak hodnota pohledávky, tak i závazku. Je-li předmětem právní služby opětující se plnění, stanoví se tarifní hodnota součtem hodnot těchto plnění; jde-li však o plnění na dobu delší než 5 let nebo na dobu neurčitou, stanoví se jen pětinásobkem hodnoty ročního plnění. (advokátní tarif dále upravuje tarifní hodnoty právních úkonů ve výjimečných případech a dále v trestním a přestupkovém řízení).

Před započetím právní služby advokát klienta seznámí s přibližným počtem právních úkonů, které ve věci bude zapotřebí učinit. Podle počtu úkonů se určí přibližná předpokládaná odměna.
 
Advokátní tarif

Staroměstské náměstí 150
293 01 Ml. Boleslav
tel./fax.: +420 326 320 395
mobil: +420 724 307 313
advokat@advokatonline.cz