O nás

Naše služby

Online poradenství

Cena

Kontakty 
Naše služby

Převody nemovitostí
Prohlášení o pravosti podpisu
Advokátní úschova
Poradenství ohledně vlastnictví bytů
Rodinné právo
Vymáhání pohledávek
Zastupování před soudem
Pracovní právo
Obchodní právo
Daňové poradenství
Trestní právo
Správní právo
Další služby dle Vašeho přání


Převody nemovitostí

Vzhledem k tomu, že prodej, koupě či darování nemovitosti je pro mnohé z nás životním rozhodnutím, doporučujeme využít v této oblasti kvalifikované právní pomoci. Poskytneme Vám kompletní servis ohledně převodu nemovitosti, tj.:
 • sepis kupní, darovací či jiné (např. zástavní, o zřízení věcného břemene) smlouvy včetně smlouvy o smlouvě budoucí
 • podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí včetně zastupování klienta před katastrálním úřadem
 • příprava a podání daňového přiznání k dani z převodu nemovitostí včetně zastupování klienta před finančním úřadem
 • příprava a podání daňového přiznání k dani z nemovitostí včetně zastupování klienta před finančním úřadem
 • příprava a podání daňového přiznání k dani darovací (příp. dědické) včetně zastupování klienta před finančním úřadem
 • na Vaše přání můžeme na základě spolupráce s geodety zajistit vyhotovení geometrického plánu či ocenění nemovitosti soudním znalcem
 • advokátní úschova kupní ceny
Prohlášení o pravosti podpisu

Advokát je oprávněn nahradit úřední ověření podpisu vyžadované zvláštními právními předpisy svým prohlášením, a to:
 • na listině, kterou sám sepsal a osoba, jejíhož podpisu se prohlášení o pravosti podpisu týká, listinu před ním podepsala
 • na jiné listině, pokud ji jednající osoba před ním podepsala
Prohlášením učiněným na cizí listině advokát nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy. Prohlášení o pravosti podpisu má stejné účinky jako ověřený podpis u notáře či na matrice

Advokátní úschova
 • Advokátní úschovu je vhodné využít ve všech případech, kdy je splnění závazku vázáno na splnění povinnosti Vašeho smluvního partnera, např. úschova finančních prostředků určených na úhradu kupní ceny za převáděné nemovitosti, byty, movité věci, zboží, dále na úhradu daně z převodu nemovitostí či jiných daní či pokud z jakéhokoli důvodu potřebujete ochránit svoje finanční prostředky (např. před odcizením).
 • Advokátní úschova je založena na řádné písemné smlouvě, ze které vyplývají práva a povinnosti všech zúčastněných stran, zejména povinnosti uschovatele - advokáta o způsobu nakládání se svěřenými finančními prostředky.
 • Advokátem přijaté finanční prostředky jsou po celou dobu advokátní úschovy složeny na zvláštním bankovním účtu advokáta zcela oddělené od jiných finančních prostředků advokáta, a to včetně těch, které jsou případně předmětem jiné advokátní úschovy.
 • Finanční prostředky na účtech úschov jsou pojištěny za předpokladu, že je splněna povinnost řádné identifikace skutečného vlastníka každé úschovy dle zákona o bankách.
 • K tíži účtů úschov banka není oprávněna zúčtovat své eventuální pohledávky vůči advokátovi.
 • Prostředky na účtech úschov nemohou být předmětem exekuce nařízené vůči advokátovi, dědictví a nemohou ani sloužit jako zajištění závazků advokáta.
Poradenství ohledně vlastnictví bytů

V této oblasti poskytujeme zejména tyto služby:
 • sepis prohlášení vlastníka o vymezení jednotek
 • zápis vkladu prohlášení vlastníka o vymezení jednotek
 • sepis smlouvy o převodu vlastnictví jednotky
 • návrh na vklad smlouvy o převodu vlastnictví jednotky
 • sepis smlouvy o výstavbě
 • kompletní problematika ohledně Společenství vlastníků jednotek (organizace ustavujícího shromáždění vlastníků jednotek, návrh na zápis do rejstříku společenství, smlouva o správě domu, registrace k daním)
 • poradenství ve věcech nájmu bytu, společného nájmu bytu, skončení nájmu bytu
Rodinné právo

S vědomím toho, že se jedná o velmi citlivou oblast mezilidských vztahů Vám nabízíme tyto služby:
 • kompletní servis ohledně rozvodu (tzv. dohodnutý i nedohodnutý rozvod)
 • příprava dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí na dobu po rozvodu
 • sepis smlouvy o vypořádání vzájemných majetkových vztahů
 • zastupování v řízení o určení výše či o změnu výživného
 • zastupování v řízení o určení otcovství
 • sepis předmanželských či podobných smluv
Vymáhání pohledávek
 • sepis smlouvy o postoupení pohledávky
 • sepis smlouvy o převzetí dluhu
 • sepis smlouvy o zajišťovacím převodu práva apod.
 • sepis žaloby o zaplacení částky, případně jiné žaloby
Zastupování před soudem
 • vyřizování sporné i nesporné agendy v civilním řízení
 • obhajoba v trestním řízení
Pracovní právo

V této oblasti Vám nabízíme zejména tyto služby
 • poradenství ve věci vzniku, změny a skončení pracovního poměru, tj. zejména sepis
  • pracovní smlouvy
  • dohody o hmotné odpovědnosti
  • dohody o pracovní činnosti
  • dohody o provedení práce
  • výpovědi
  • okamžitého zrušení pracovního poměru
 • náhrada škody
 • zastupování v pracovně-právních sporech – např. z neplatného rozvázání pracovního poměru
Obchodní právo

V této oblasti Vám nabízíme jak sepis různých obchodně-právních smluv, tak právní služby z oblasti korporátního práva.
 • sepisování obchodních smluv
 • zastupování ve věcech obchodního rejstříku
 • zakládání obchodních společností: společenské smlouvy, zakladatelské listiny a jejich změny
 • změny a přeměny obchodních společností
 • právní pomoc při likvidaci obchodní společnosti
 • právní pomoc při organizaci valných hromad
 • právní zastupování mezi účastníky právních vztahů, vyhotovování žalob, návrhů na vydání platebních rozkazů, směnečných platebních rozkazů, zastupování před soudy
Daňové poradenství

Vzhledem k tomu, že dle zákona o správě daní a poplatků je na advokáta pohlíženo v daňovém řízení jako na daňového poradce, nabízíme Vám v této oblasti zejména tyto služby:
 • zpracování daňových přiznání (DPH, daň z příjmů právnických i fyzických osob, daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí, daň dědická, daň darovací, daň silniční)
 • prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů v případě, kdy nám klient udělí plnou moc
 • zastupování klienta před finančním úřadem, zejména při daňové kontrole
 • asistence při daňové kontrole včetně případného sepisu námitek proti postupu správce daně
 • sepis opravných prostředků v daňovém řízení
 • daňové poradenství dle Vašeho přání – např. zpracování analýzy konkrétní daňové problematiky, která napomůže optimalizaci Vaší daňové povinnosti
Trestní právo

V této oblasti Vám nabízíme kompletní obhajobu v trestním řízení, a to již v přípravném řízení, dále při hlavním líčení a případném odvolání či dovolání, tj. zejména:
 • převzetí obhajoby
 • účast při výslechu obviněného
 • návštěvy ve věznicích
 • návrh na podmíněné zastavení trestního stíhání
 • návrh na propuštění obviněného z vazby
 • návrh na odklad trestního stíhání
 • žádost o odklad výkonu trestu
 • uplatnění náhrady škody v tzv. adhezním řízení
 • kvalifikovaný sepis trestního oznámení
 • sepis žádosti o milost
Správní právo
 • přestupková agenda
 • zastupování klientů před Živnostenským úřadem
 • zastupování klientů před Finančním úřadem
 • poradenství ve věci povolení k pobytu cizinců na území ČR
Další služby dle Vašeho přání
 • pokud máte problém, který jsme výše neuvedli, samozřejmě se na nás můžete obrátit a my Vám obratem sdělíme, zda jsme schopni ho vyřešit a za jakých podmínek
Staroměstské náměstí 150
293 01 Ml. Boleslav
tel./fax.: +420 326 320 395
mobil: +420 724 307 313
advokat@advokatonline.cz